Územní plán sídelního útvaru obce SEDLEC

Popis
Obec Sedlec má zpracován územní plán sídelního útvaru, ve změně č. 2, který na základě zadání zpracovala architektonická kancelář Kadlec K.K. Nusle, spol. s.r.o. Schválen byl obecně závaznou vyhláškou č. 4/2006 .

Výkresová část
Hlavní výkres; Změny; Doprava; Voda; Energie; Veřejně prospěšné stavby; Územní systém ekologické stability; Ochrana ZPF a PUPFL

 

Textová část
Technická zpráva
Vyhláška č. 4/2006 o záavzných částech ÚPSÚ Sedlec

 

Rozpracovaná územně plánovací dokumentace obce SEDLEC

Změna č. 3 ÚPN SÚ Sedlec

Pořizovatel: Obecní úřad Sedlec, smluvně zastoupený Bc. Jaromírem
Trtíkem (www.trtik.net)

Zpracovatel: Kadlec K.K.Nusle, spol. s  r. o.

Registrační list změny

Schválené Zadání změny č. 3

Návrh změny č. 3 pro veřejné projednání, které se bude konat 22. března 2017 od 19,30 h v 1. patře Jůnova statku.

Textová část

Základní členění

Hlavní výkres

Dopravní infrastruktura

Vodní hospodářství

Energetika

Krajina

Výkres veřejně prospěšných staveb

Koordinační výkres

Širší vztahy

Výkres předpokládaných záború půdního fondu

Vodní hospodářství

Energetika

sedlec_footer.png