Místní vyhlášky, směrnice, řády

Č. předpisu

Název

Datum
schválení
Datum
platnosti
Datum
účinnosti
         

-----

Jednací řád OZ Sedlec

17.02.
2003

17.02.
2003

05.03.
2003

 Sm. 01/2012

O inventarizaci majetku a závazků

24.05. 2012

24.05. 2012

02.05. 2012

Sm.  02/2012 

Odpisový plán

 24.05. 2012

24.05. 2012 

02.05. 2012 

 Sm. 03/2012

Reálná hodnota majetku určeného k prodeji

17.10. 2012 

17.10. 2012 

 10.11. 2012

Sm
3/2003

O provádění pokladních operací s penězi v hotovosti

07.06.
2003

07.06.
2003

23.06.
2003

OZV
2/2005

O místním poplatku ze psů

26.01.
2005

26.01.
2005

11.02.
2005

Sm 01/2005

Kontrolní řád

30.11.
2005

30.11.
2005

23.11.
2005

OZV
4/2006

O závazných částech územního plánu sídelního útvaru Sedlec

20.12.
2006

20.12.
2006

05.01.
2007

OZV
2/2007

O znaku a vlajce obce Sedlec a jejich užívání

27.7.
2007

27.7.
2007

12.8.
2007

OZV 2/2011

Požární řád obce-akt 09/2018

23.12.2011

23.12.2011

7.12.2011

Sm 01/2015

Směrnice obce Sedlec pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

05.08.2015

05.08.2015

05.08.2015

Nař 2/2009

Nařízení č. 2/2009, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic

29.12 2009

29.12. 2009

14.01. 2010

Nař 1/2009

Nařízení č. 1/2009, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

29.12. 2009

29.12. 2009

14.01. 2010

Sm 01/2010

Směrnice obce Sedlec č. 01/2010 o provádění a o kontrole hospodářských dispozic a o oběhu a archivaci účetních dokladů u Obecního úřadu v Sedleci

17.03. 2010

01.04. 2010

14.04.
2010

OZV 2/2010 O zrušení obecně závazné vyhlášky 22.12.   2010 19.12.   2010 17.1. 2011
 OZV 2/2013 Kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Sedlec

 18.09. 2013

 18.09.2013 06.10.2013 
 OZV 3/2019 Obecně závazná vyhláška č. 03/2019, o nočním klidu 06.06.2019  07.06.2019  23.06.2019 
Sm. 02/2010 Směrnice obce Sedlec č. 02/2013 pro časové rozlišení  22.12.2010  23.12.2010 08.01.2011
Dodatek č.1 ke Sm. 01/2010  DODATEK Sm. č. 01/2010  22.12.2010 23.12.2010 08.01.2011
OZV 2/2019  OZV č. 02/2019 o místním poplatku z ubytovací kapacity 27. 02. 2019  28. 02. 2019  01. 04. 2019 

    Sm. 01/2014

Směrnice č. 1/2014 o schvalování účetních závěrek obce

09.04.2014   09.04.2014 25.04.2014 

 OZV 2/2015 

 OZV č. 2/2015 o nakladání s odpady

  4.3.2015

 4.3.2015 

 20.3.2015

 

OZV
1/2019 

OZV č. 01/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

16.1.2019  

 

18.1.2019   

  

 

2.2.2019    

Veřejná
vyhláška
 Schválení změny č. 3 ÚPSÚ Sedlec  6.12.2017  7.12.2017  22.12.2017

Sm 1/2018

Směrnice pro práci s osobními údaji 24.5.2018 24.5.2018 24.5.2018

OZV 4/2019

OZV č. 4/2019 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí 17. 07. 2019 18. 07. 2019 01. 01. 2020

 

MOBISYS

Eztraty.cz

eztraty-80.png

Kontakty a úřední hodiny

Obecní úřad Sedlec
Sedlec 60
250 65 pošta Líbeznice

Tel/Fax: +420 284 891 376
email: podatena@sedlec-pha.cz

Čísla účtu:

Komerční banka:                      24320201/0100

Česká národní banka:                  94-919201/0710

ID datové schránky: 9icar3p

Úřední hodiny:
každou středu 18:30 - 20:00

sedlec_footer.png