http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=44785864&RC_ZMENY=2 Územní plán sídelního útvaru obce SEDLEC

Popis
Obec Sedlec má zpracován územní plán sídelního útvaru, ve změně č. 2, který na základě zadání zpracovala architektonická kancelář Kadlec K.K. Nusle, spol. s.r.o. Schválen byl obecně závaznou vyhláškou č. 4/2006 .

Výkresová část
Hlavní výkres; Změny; Doprava; Voda; Energie; Veřejně prospěšné stavby; Územní systém ekologické stability; Ochrana ZPF a PUPFL

 

Textová část
Technická zpráva
Vyhláška č. 4/2006 o záavzných částech ÚPSÚ Sedlec

 

Změna č. 3 ÚPN SÚ Sedlec

Pořizovatel: Obecní úřad Sedlec, smluvně zastoupený Bc. Jaromírem
Trtíkem (www.trtik.net)
Registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=44785864&RC_ZMENY=2

Zpracovatel: Kadlec K.K.Nusle, spol. s  r. o.

 Údaje o vydané změně Sed3.doc

Vyhláška

 

Textová část

Základní členění

Hlavní výkres

Dopravní infrastruktura

Vodní hospodářství

Energetika

Krajina

Výkres veřejně prospěšných staveb

Koordinacni výkres

Širší vztahy

Výkres záborů půdního fondu

Zde můžete stáhnout kompletní archiv všech souborů.

MOBISYS

Eztraty.cz

eztraty-80.png

Kontakty a úřední hodiny

Obecní úřad Sedlec
Sedlec 60
250 65 pošta Líbeznice

Tel/Fax: +420 284 891 376
email: podatelna@sedlec-pha.cz

Čísla účtu:

Komerční banka:                      24320201/0100

Česká národní banka:                  94-919201/0710

ID datové schránky: 9icar3p

Úřední hodiny:
každou středu 18:30 - 20:00

sedlec_footer.png