image

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Sběrný dvůr Sedlec

Sběrný dvůr Sedlec

Počínaje datem 29. 4. 2021 spouští obec Sedlec provoz Sběrného dvora Sedlec, který se nachází na adrese Sedlec č. p. 170, 250 65 Sedlec (dále jen "Sběrný dvůr"). V níže uvedené provozní době mohou občané obce Sedlec (tj. fyzické osoby nepodnikající s trvalým pobytem v obci Sedlec) ve Sběrném dvoře ukládat veškeré odpady, které jsou výslovně uvedeny v Provozním řádu Sběrného dvora, a to za podmínek stanovených tímto Provozním řádem.

Provozní doba Sběrného dvora:

Úterý

08.00 - 10.00 hod.

Čtvrtek

15.00 - 17.00 hod.

Sobota

09.00 – 11.00 hod.

Ø  Celoročně, mimo státem uznané svátky.

 

Seznam odpadů shromažďovaných ve Sběrném dvoře:

Katalogové číslo odpadu

Název

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

Plastové obaly

15 01 04

Kovové obaly

15 01 05

Kompozitní obaly

15 01 07

Skleněné obaly

15 01 09

Textilní obaly

17 09 04 **

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 **

20 01 01

Papír a lepenka

20 01 02

Sklo

20 01 10

Oděvy

20 01 11

Textilní materiály

20 01 13 *

Rozpouštědla *

20 01 14 *

Kyseliny *

20 01 15 *

Zásady *

20 01 17 *

Fotochemikálie *

20 01 19 *

Pesticidy *

20 01 21 *

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť *

20 01 23 *

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky *

20 01 25

Jedlý olej a tuk

20 01 26 *

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 *

20 01 27 *

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky *

20 01 29 *

Detergenty obsahující nebezpečné látky *

20 01 33 *

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie *

20 01 35 *

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 *

20 01 36

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 37 *

Dřevo obsahující nebezpečné látky *

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

20 01 39

Plasty

20 01 40

Kovy

20 03 07

Objemný odpad

*    Nebezpečné odpady.

** Množství tohoto druhu odpadu je kvantitativně omezeno. Dle článku 8 odst. 3 OZV č. 02/2021 může fyzická osoba nepodnikající s pobytem v obci Sedlec bezplatně uložit ve Sběrném dvoře Sedlec maximálně 50 kg tohoto druhu odpadu na osobu a rok. Uložení většího množství odpadu je dle článku 8 odst. 4 OZV č. 02/2021 možné pouze na základě předchozího uzavření dohody s obcí Sedlec o úhradě nákladů za svoz a likvidaci tohoto odpadu.

 

Sběrný dvůr Sedlec je rovněž místem zpětného odběru výrobků s ukončenou životností ve smyslu zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v platném znění (dále též „ZVUŽ“). Ve Sběrném dvoře mohou být ukládány následující výrobky s ukončenou životností, a sice konkrétně:

  • Elektrozařízení (bližší specifikace elektrozařízení zařazených do zpětného odběru obsažena na str. 9 Provozního řádu),
  • Přenosné baterie a akumulátory (blíže viz str. 10 Provozního řádu).

 

Provozní řád Sběrného dvora